ร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้ชีวิตอย่างลึกซึ้ง
บริการจัดทัวร์สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี พหุวัฒนธรรมเอเซียด้วยความเข้าใจ และศรัทธาแห่งวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครบทุกความต้องการ บริการด้วยคุณภาพมืออาชีพ
แพร่ I Phrae

ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย  ริมฝั่งแม่น้ำยมด้านทิศตะวันออก สร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 เมืองเก่าแพร่รูปร่างคล้ายหอยสังข์เหมือนผังเมืองหริภุญไชย   ชาวแพร่ส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยวน เรียกตัวเองว่า “คนเมือง” วิถีการดำเนินชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรม มีคติความเชื่อผสมผสานพุทธศาสนา และการนับถือผีคล้ายคลึงกับชาวล้านนาทั่วไป พระธาตุช่อแฮเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง หลังเหตุการณ์ กบฎเงี้ยว พ.ศ. 2445 ถูกผนวกเข้าเป็นหนึ่งของราชอาณาจักรไทย

ประวัติศาสตร์เมืองแพร่มีความเกี่ยวข้องอาณาจักรข้างเคียง สุโขทัย ล้านนา เชียงแสน สยาม ชาติพันธุ์อื่นๆ และชาติตะวันตก แม้เวลาเปลี่ยนแปลงเมืองแพร่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ตัวตนได้อย่างมีเอกลักษณ์

ล้านนา I Lanna

พุทธศตวรรษที่ 19 พญามังราย ราชวงศ์ลวจักราช สถาปนาอาณาจักรล้านนา  มีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง วัฒนธรรมล้านนาแพร่ขยายอิทธิพลไปทั่วดินแดนภาคเหนือ เจริญสูงสุดสมัยพญาติโลกราช และล่มสลายลงในพุทธศตวรรษที่ 21

วัฒนธรรมล้านนายังคงมีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นภาคเหนือจนถึงปัจจุบัน มีการผสมผสานระหว่างจารีตท้องถิ่น และการนับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทเป็นแบบแผนหลัก พื้นที่วัฒนธรรมล้านนาในประเทศไทยปัจจุบันประกอบไปด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และบางส่วนในพื้นที่ที่มีการโยกย้ายถิ่นฐานของชาติพันธุ์ "คนเมือง"

อาเซียน I Asean

ประชาคมอาเซียน AEC ความร่วมมือกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ภาคเหนือประเทศไทยจุดเชื่อมเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของอาเซียน  ทิศเหนือติดประเทศลาว พม่า และเชื่อมต่อจีนตอนใต้ ทิศตะวันตกติดประเทศลาวเชื่อมต่ออินเดีย ทิศตะวันออกติดประเทศลาวเชื่อมต่อเวียดนาม และทิศใต้ติดประเทศมาเลเซียเชื่อมต่อสิงคโปร์

คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในภูมิภาคอาเซียน  สีสันแห่งความหลากหลายรอการค้นหาและมาเยี่ยมเยือน

 


การคมนาคม

รถยนต์ I Car or Bus

ทางหลวงหมายเลข 1 เเยกเข้าทางหลวงหมายเลข 11 ที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่าน จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเข้าสู่จังหวัดแพร่ ระยะทางประมาณ 555 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง เชื่อมต่อไปยังจังหวัดต่างๆ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน น่าน นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น นครพนม ระยอง 

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่

054-511800


รถไฟ I Train

จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ลงที่สถานีรถไฟเด่นชัย - ห่างอำเภอเมืองแพร่ ประมาณ 20 กิโลเมตร 

www.railway.co.th

1690


เครื่องบิน I Airplane

สายการบินนกแอร์บินตรงจาก กรุงเทพฯ-แพร่ ทุกวัน

www.nokair.co.th

1318, 054-522189


LINE MOTIF CO.,LTD
94/1 Charoenmuang Rd., T.Naivieng A.Muang Phrae 54000
TAX ID : 0545558000100

Check Bot

แสดงบอทที่เข้ามาเก็บข้อมูล
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
(3.235.173.74) วันนี้ เวลา 03.42 น.