3 วัน 2 คืน
รถยนต์
3,990 Thb./Person
ค่านำเที่ยว , คนนำเที่ยว
อาหารทุกมื้อ
ที่เที่ยวแนะนำ
เปิดฟ้าปีขาล พาเพลินเสน่ห์เมืองแพร่
เปิดฟ้าปีขาล พาเพลินเสน่ห์แพร่ 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 : เปิดฟ้าปีขาล เล่าขานตำนานเมืองแพร่

08.00 น. รับที่โรงแรม

08.30 น. นมัสการ พระธาตุดอยเล็ง จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแพร่

จุดเริ่มต้นแห่งตำนานรุ่งอรุณสู่การสร้างพระธาตุช่อแฮอันศักดิ์สิทธิ์

09.30 น. ไหว้ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีขาล รับโชค เสริมบารมี

10.30 น. เลือกชมผลิตภัณฑ์สินค้า ผ้าหม้อห้อม บ้านทุ่งโฮ้ง

11.30 น. Workshop มัดย้อม บ้านป้าเหงี่ยม

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (1)

ขนมเส้นนำ้ใส ตำส้ม ขนมเส้น อาหารท้องถิ่นเมืองแพร่

13.30 น. เยี่ยมชม คุ้มเจ้าหลวงพิริยเทพวงษ์ เรือนขนมปังขิงหลังแรกของเมืองแพร่

14.30 น. เยี่ยมชม คุ้มวงศ์บุรี เรือนสีชมพูสุดโรแมนติค ภายในจัดแสดงวิถีชีวิตแบบเจ้านายท้องถิ่นเมืองแพร่

15.30 น. ดื่มกาแฟ ขนมของว่าง ร้านกาแฟในเมืองเก่าแพร่

16.30 น. Check-in โรงแรม  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

17.30 น. รับประทานอาหารเย็น ขันโตกดินเนอร์ ร้านจินเจอร์เบรดเฮาส์แกลอรี่ (2)

18.30 น. ผ่อบ้านแอ่วเวียงแพร่ยามคำ่คืน

กิจกรรมสันทนาการและความบันเทิง รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดีเด่นประจำปี 2565

20.30 น. กลับโรงแรมที่พัก

 

วันที่ 2 : เมืองคัมภีร์โบราณ เมืองมานด่านใต้ และ เมืองลอง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม (3)

08.00 น. Check-out

08.30 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร

             บูชาพระธัมม์  200 ปี ถวายธัมม์ประจำวันเกิด วัดสูงเม่น 

             ไหว้ธาตุเนิ้งวัดพระหลวง ชมเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจากสล่าไทลื้อเชียงแสน

10.30 น. เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ จัดแสดงความเป็นมาการทอผ้าซิ่นตีนจกเมืองลอง

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ขนมเส้นนำ้ย้อยบ้านแม่ลาน (4)

12.30 น. เยี่ยมชมแหล่งผลิตเครื่องดนตรีล้านนา โฮงซึงหลวง กิจกรรม Workshop

              ทำขลุ่ยไม้ไผ่ หรือ ปักผ้าลูกเดือย

14.00 น. เยี่ยมชมพระเจ้าพร้าโต้ และไหว้พระธาตุศรีดอนคำ

14.30 น. เยี่ยมชมสถานีรถไฟบ้านปิน สถาปัตยกรรมบาบาเลียนสไตน์

15.00 น. ออกเดินทางสู่ อำเภอสอง จังหวัดหวัดแพร่

16.00 น. เยี่ยมชม คำแสนแกลอรี่ บ้านสล่าเฮือนคำแสน จัดแสดงงานแกะสลักไม้พุทธศิลป์

17.30 น. ถึง บ้านพักอุทยานแห่งชาติแก่งเสือเต้น อำเภอสอง จังหวัดแพร่

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น  (5)  ท่ามกลางธรรมชาติ เสียงลำธารสายนำ้ที่ไหลกล่อมตลอดทั้งคำ่คืน

 

วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติแม่ยม แก่งเสือเต้น - อุทยานลิลิตพระลอ

08:00 น. รับประทานอาหารเช้า  (6)

09.30 น. Check-out

10.00 น. ชมหล่มด้ง ดงต้นตะแบกยักษ์ และดงสักงาม อุทยานแห่งชาติแม่ยม

10:30 น. เดินทางเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านสะเอียบ

             เยี่ยมชมโรงงานสะเอียบ แหล่งผลิตเครื่องดื่มภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดต่อกันมานานนับร้อยปี

12:30 น. ทานอาหารกลางวัน เมนูซิกเนเจอร์ซี่โครงหมูนำ้โจ้ เนื้อนุ่มๆ  (7) ร้านอาหาร สักทองคาเฟ่

14.00 น. เยี่ยมชมอุทยานลิลิตพระลอ รำลึกมนต์รักนิรันดร จุดกำเนิดวรรณคดีมนต์เสน่ห์แห่งรัก

16:00 น. คำมีสตูดิโอ เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์เซรามิค                            

17:00 น. ออกเดินทางสู่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่                           

18.00 น. ถึง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

             จบทริป

 

054-523671, 092-2628782

www.phraetravel.com

 

*เงื่อนไข / Conditions

 1. ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป / Start 8 person
 2. ที่พัก 2 ท่านขึ้นไป (นอนเดี่ยว เพิ่ม 350 บาท) / Accommodation & Breakfast, For 2 people,   1 person additional charge 350 bht.
 3. รวมค่าบริการนำเที่ยวตามโปรแกรม และคนนำเที่ยว / Guild or local guild
 4. รวมค่าธรรมเนียมและค่าเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม / Entry fee
 5. รวมค่าอาหาร 8 มื้อ และ ค่าร่วมกิจกรรม Workshop 1 กิจกรรม / Included 8 Meals and 1 workshop.
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) / Insurance
 7. ราคานี้รวมค่าเดินทางเฉพาะภายในจังหวัดแพร่
 8. กำหนดการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม / Schedule will be adapted for suitable.
 9. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / Excuded Vat 7%
 10. ชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาทัวร์ ณ วันจอง ที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน
 11. เมื่อออกเดินทางไปกับทัวร์แล้ว รายการใดที่ท่านของดไม่ร่วมกิจกรรม/ ไม่เดินทางพร้อมคณะ จะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 หรือสภาพอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นสำคัญ
 13. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายในเหตุภัยธรรมชาติ การจราจลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และเงื่อนไขที่ไม่อยู่ในกรมธรรม์ประกันการเดินทาง
 14. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

………………………………………………

ติดต่อเรา
+66 92-2628782    +66 54-523671
ติดต่อสอบถามผ่านไลน์
เงื่อนไขสำหรับทัวร์นำเที่ยว /Conditions for tours package only 
ราคารวม / Included
ที่พักรวมอาหารเช้า 2 ท่านขึ้นไป *นอนเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 350 บาท
for 2 people, 1 person charge 350 Thb
บริการนำเที่ยวตามโปรแกรม และคนนำเที่ยว / Guild or local guild
ค่าธรรมเนียมและค่าเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม / Entry fee
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท *ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ / Insurance 
อื่น ๆ / Others
ไม่รวมค่าเดินทางขาเข้า-ออก จังหวัดแพร่ และกิจกรรม workshop ต่างๆ Excluded Transportation in & out to Phrae and Workshop fee.
กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม Schedule will be adapted for suitable. 
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / Incuded Vat 7%
LINE MOTIF CO.,LTD
94/1 Charoenmuang Rd., T.Naivieng A.Muang Phrae 54000
TAX ID : 0545558000100

Check Bot

แสดงบอทที่เข้ามาเก็บข้อมูล
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
(3.235.140.84) วันนี้ เวลา 12.38 น.