4 วัน 3 คืน
รถยนต์ I Car
6,990 Thb./Person
Guide
อาหารทุกมื้อ
ที่เที่ยวแนะนำ
เสน่ห์เมืองเหนือที่ซ้อนเร้น ความงดงาม และวิถีวัฒนธรรมดั่งเดิมหลากหลายชาติพันธุ์
แอ่วเหนือกระซิบรัก 4 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ลำปาง

08.00 น. รับที่สนามบินลำปาง

09.00 น. นมัสการพระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิดปีวัว

             ชมสถาปัตยกรรมสกุลช่างลำปางล้านนาอันเก่าแก่ที่สุดในล้านนา

10.00 น. เยี่ยมชม ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย แหล่งดูแลรักษาช้างที่ใหญ่สุดในประเทศไทย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (1) ลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวลาบเมือง รสเข้มข้นหอมกลุ่นสไตส์เมืองเหนือ

13.00 น. เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ธนบดี แหล่งเรียนรู้การทำชามตราไก่ ต้นกำเนิดเครื่องเซรามิคชื่อดังเมืองลำปาง

15.00 น. เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง

16.30 น. Check-in วิลล่ารัษฎา นครลำปาง หรือเทียบเท่า (พักคืนที่ 1)

18.00 น. เดินเล่น กาดกองต้า ถนนคนเดินเมืองลำปาง

              ย้อนบรรยากาศเมืองลำปางยุครุ่งเรืองท่ามกลางบรรยากาศอากาศบ้านเรือนสุดคลาสสิค

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ร้านอาหารอาลัมภางค์เดอะรี้เวอร์ (2)

20.00 น. เข้าที่พัก

 

วันที่ 2 : เมืองลอง แพร่

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ที่โรงแรม

08.00 น. Check-out ออกเดินทางสู่ อ.ลอง จ.แพร่

09.00 น. เยี่ยมชมแหล่งผลิตเครื่องดนตรีล้านนา โฮงซึงหลวง, รับประทานอาหารว่าง

10.30 น. เยี่ยมชมพระเจ้าพร้าโต้ และไหว้พระธาตุศรีดอนคำ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ขนมเส้นนำ้ย้อยบ้านแม่ลาน

13.30 น. เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ และซื้อของฝากของที่ระลึก

15.00 น. เยี่ยมชมสถานีรถไฟบ้านปิน สถาปัตยกรรมบาบาเลียนสไตน์

15.30 น ออกเดินทางสู่ จังหวัดแพร่

16.30 น Check-in จินเจอร์เบรดเฮาส์แกลอรี่ บีแอนด์บี หรือ โรงแรมมาตราฐานเทียบเท่า (พักคืนที่ 2) 17.30 น. ดินเนอร์ขันโตก (5) จินเจอร์เบรดเฮาส์แกลอรี่

18.30 น. กิจกรรม ผ่อบ้านแอ่วเวียงแพร่ยามคำ่คืน

20.00 น. กลับที่พัก

 

วันที่ 3 : แพร่

07.30am : รับประทานอาหารเช้า ที่ จินเจอร์เบรดเฮาส์ คาเฟ่ (6)

08.30am : นมัสการ พระธาตุดอยเล็ง จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแพร่

              : จุดเริ่มต้นแห่งตำนานรุ่งอรุณสู่การสร้างพระธาตุช่อแฮอันศักดิ์สิทธิ์

09.30am : ไหว้ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีขาล รับโชค เสริมบารมี

10.30am : เลือกชมผลิตภัณฑ์สินค้า ผ้าหม้อห้อม บ้านทุ่งโฮ้ง

11.30am : Workshop มัดย้อม บ้านป้าเหงี่ยม ทุ่งโฮ้ง

12.30pm : รับประทานอาหารกลางวัน (7)

              : ขนมเส้นนำ้ใส ตำส้ม ขนมเส้น อาหารท้องถิ่นเมืองแพร่ บ้านป้าดา

01.30pm : เยี่ยมชม คุ้มเจ้าหลวงพิริยเทพวงษ์ เรือนขนมปังขิงหลังแรกของเมืองแพร่

02.30pm : เยี่ยมชม คุ้มวงศ์บุรี เรือนสีชมพูสุดโรแมนติค

                ภายในจัดแสดงวิถีชีวิตแบบเจ้านายท้องถิ่นเมืองแพร่

03.30pm : เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร

                บูชาพระธัมม์  200 ปี ถวายธัมม์ประจำวันเกิด วัดสูงเม่น 

04.30pm : ออกเดินทางไป จังหวัดน่าน

06.30pm : เดินเล่นถนนคนเดินข่วงน่าน

07.30pm : รับประทานอาหารเย็น สวนอาหารเรือนสุริยา ริมแม่นำ้น่าน (8)

08.30pm : Check in โรงแรมคุ้มภูมินทร์ หรือเทียบเท่า (พักคืนที่ 3)

 

วันที่ 4           : น่าน

07:00 am : รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม (9)

08.00 น. : Check-out

08.30 น. : นมัสการพระธาตุแช่แห้ง

09.30 น. : เยี่ยมชม วัดภูมินทร์ ชมจิตรกรรม ปู่ม่านย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก

10.30 น. : เยี่ยมชมโฮงเจ้าฟองคำ  เรือนไม้พื้นถิ่นเมืองน่าน ชมวิถีชีวิตท้องถิ่นคนพื้นเมืองในอดีต

11.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน (10)

             : ร้าน Voila อาหารสไตส์อิตาเลี่ยน

13.00 น. : เยี่ยมชม หอศิลป์ริมน่าน

14.30 น. : เยี่ยมร้านโกโก้วัลเลห์ และดื่มโกโก้เมืองน่าน และแวะชมวิวทุ่งนา วัดภูเก็ต

16.00 น. : Shopping ที่ ร้าน Doi Silver ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินเมืองน่าน 

17.00 น. : ออกเดินทางไปสนามบินนครน่าน

18.00 น. : Check-in

19.00 น. : เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือดอนเมือง

               จบทริป

 

*เงื่อนไข / Conditions

 1. ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป / Start 8 person
 2. ที่พัก 2 ท่านขึ้นไป (นอนเดี่ยว เพิ่ม 350 บาท) / Accommodation & Breakfast, For 2 people,   1 person additional charge 350 bht.
 3. รวมค่าบริการนำเที่ยวตามโปรแกรม และคนนำเที่ยว / Guild or local guild
 4. รวมค่าธรรมเนียมและค่าเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม / Entry fee
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) / Insurance
 6. ราคานี้รวมค่ารถไฟไปกลับ จังหวัดเชียงใหม่
 7. กำหนดการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม / Schedule will be adapted for suitable.
 8. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / Excuded Vat 7%
 9. ชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาทัวร์ ณ วันจอง ที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน
 10. เมื่อออกเดินทางไปกับทัวร์แล้ว รายการใดที่ท่านของดไม่ร่วมกิจกรรม/ ไม่เดินทางพร้อมคณะ จะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 หรือสภาพอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นสำคัญ
 12. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายในเหตุภัยธรรมชาติ การจราจลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และเงื่อนไขที่ไม่อยู่ในกรมธรรม์ประกันการเดินทาง
 13. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

………………………………………………

 

 

ติดต่อเรา
+66 92-2628782    +66 54-523671
ติดต่อสอบถามผ่านไลน์
เงื่อนไขสำหรับทัวร์นำเที่ยว /Conditions for tours package only 
ราคารวม / Included
ที่พักรวมอาหารเช้า 2 ท่านขึ้นไป *นอนเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 350 บาท
for 2 people, 1 person charge 350 Thb
บริการนำเที่ยวตามโปรแกรม และคนนำเที่ยว / Guild or local guild
ค่าธรรมเนียมและค่าเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม / Entry fee
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท *ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ / Insurance 
อื่น ๆ / Others
ไม่รวมค่าเดินทางขาเข้า-ออก จังหวัดแพร่ และกิจกรรม workshop ต่างๆ Excluded Transportation in & out to Phrae and Workshop fee.
กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม Schedule will be adapted for suitable. 
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / Incuded Vat 7%
LINE MOTIF CO.,LTD
94/1 Charoenmuang Rd., T.Naivieng A.Muang Phrae 54000
TAX ID : 0545558000100

Check Bot

แสดงบอทที่เข้ามาเก็บข้อมูล
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
(44.201.99.222) วันนี้ เวลา 03.45 น.